Start Tracking

Recent tweets for "ระบุว่า"

RT @zenjigame: ให้ article นร.ไปอ่าน มีคำว่า they ตามด้วย is อยู่ นร.ท้วงว่าพิมพ์ผิด เราก็บอกว่าถูกแล้ว They เป็นสรรพนามบุรุษที่… https://t.co/WZYw1ugmBU
17 followers     แก้วสมูทตี้ของน้อง     Reply Retweet Favorite
RT @old_plot1996: "มีนักศึกษามหาวิทยาลัยหนึ่งจัดอีเว้นท์นี้ แต่โดนจนท.ตามมาถึงมหาลัย เรียกคุยแล้วขอให้ยกเลิกกิจกรรม พ่อแม่ถูกเรียกมา… https://t.co/bN9cGQiqXi
82 followers     Reply Retweet Favorite
RT @old_plot1996: "มีนักศึกษามหาวิทยาลัยหนึ่งจัดอีเว้นท์นี้ แต่โดนจนท.ตามมาถึงมหาลัย เรียกคุยแล้วขอให้ยกเลิกกิจกรรม พ่อแม่ถูกเรียกมา… https://t.co/bN9cGQiqXi
281 followers     TUP #33     Reply Retweet Favorite
RT @zenjigame: ให้ article นร.ไปอ่าน มีคำว่า they ตามด้วย is อยู่ นร.ท้วงว่าพิมพ์ผิด เราก็บอกว่าถูกแล้ว They เป็นสรรพนามบุรุษที่… https://t.co/WZYw1ugmBU
480 followers     #𝑻𝒐𝒖𝒄𝒉𝑴𝒆𝑳𝒊𝒌𝒆𝒀𝒐𝒖     Reply Retweet Favorite
RT @zenjigame: ให้ article นร.ไปอ่าน มีคำว่า they ตามด้วย is อยู่ นร.ท้วงว่าพิมพ์ผิด เราก็บอกว่าถูกแล้ว They เป็นสรรพนามบุรุษที่… https://t.co/WZYw1ugmBU
10 followers     Reply Retweet Favorite
RT @zenjigame: ให้ article นร.ไปอ่าน มีคำว่า they ตามด้วย is อยู่ นร.ท้วงว่าพิมพ์ผิด เราก็บอกว่าถูกแล้ว They เป็นสรรพนามบุรุษที่… https://t.co/WZYw1ugmBU
215 followers     allten (´ε` ) ♡     Reply Retweet Favorite
RT @zenjigame: ให้ article นร.ไปอ่าน มีคำว่า they ตามด้วย is อยู่ นร.ท้วงว่าพิมพ์ผิด เราก็บอกว่าถูกแล้ว They เป็นสรรพนามบุรุษที่… https://t.co/WZYw1ugmBU
296 followers     #MEP38PW44     Reply Retweet Favorite
RT @zenjigame: ให้ article นร.ไปอ่าน มีคำว่า they ตามด้วย is อยู่ นร.ท้วงว่าพิมพ์ผิด เราก็บอกว่าถูกแล้ว They เป็นสรรพนามบุรุษที่… https://t.co/WZYw1ugmBU
122 followers     Uttaradit Thailand     Reply Retweet Favorite
RT @zenjigame: ให้ article นร.ไปอ่าน มีคำว่า they ตามด้วย is อยู่ นร.ท้วงว่าพิมพ์ผิด เราก็บอกว่าถูกแล้ว They เป็นสรรพนามบุรุษที่… https://t.co/WZYw1ugmBU
59 followers     녅짽 | 꼼탐     Reply Retweet Favorite
RT @zenjigame: ให้ article นร.ไปอ่าน มีคำว่า they ตามด้วย is อยู่ นร.ท้วงว่าพิมพ์ผิด เราก็บอกว่าถูกแล้ว They เป็นสรรพนามบุรุษที่… https://t.co/WZYw1ugmBU
386 followers     Reply Retweet Favorite
RT @zenjigame: ให้ article นร.ไปอ่าน มีคำว่า they ตามด้วย is อยู่ นร.ท้วงว่าพิมพ์ผิด เราก็บอกว่าถูกแล้ว They เป็นสรรพนามบุรุษที่… https://t.co/WZYw1ugmBU
8 followers     Reply Retweet Favorite
RT @zenjigame: ให้ article นร.ไปอ่าน มีคำว่า they ตามด้วย is อยู่ นร.ท้วงว่าพิมพ์ผิด เราก็บอกว่าถูกแล้ว They เป็นสรรพนามบุรุษที่… https://t.co/WZYw1ugmBU
554 followers     nct.exo     Reply Retweet Favorite
RT @zenjigame: ให้ article นร.ไปอ่าน มีคำว่า they ตามด้วย is อยู่ นร.ท้วงว่าพิมพ์ผิด เราก็บอกว่าถูกแล้ว They เป็นสรรพนามบุรุษที่… https://t.co/WZYw1ugmBU
50 followers     ชลบุรี, ประเทศไทย     Reply Retweet Favorite
RT @zenjigame: ให้ article นร.ไปอ่าน มีคำว่า they ตามด้วย is อยู่ นร.ท้วงว่าพิมพ์ผิด เราก็บอกว่าถูกแล้ว They เป็นสรรพนามบุรุษที่… https://t.co/WZYw1ugmBU
39 followers     Reply Retweet Favorite
RT @zenjigame: ให้ article นร.ไปอ่าน มีคำว่า they ตามด้วย is อยู่ นร.ท้วงว่าพิมพ์ผิด เราก็บอกว่าถูกแล้ว They เป็นสรรพนามบุรุษที่… https://t.co/WZYw1ugmBU
31 followers     Reply Retweet Favorite
RT @old_plot1996: "มีนักศึกษามหาวิทยาลัยหนึ่งจัดอีเว้นท์นี้ แต่โดนจนท.ตามมาถึงมหาลัย เรียกคุยแล้วขอให้ยกเลิกกิจกรรม พ่อแม่ถูกเรียกมา… https://t.co/bN9cGQiqXi
24 followers     Reply Retweet Favorite
RT @old_plot1996: "มีนักศึกษามหาวิทยาลัยหนึ่งจัดอีเว้นท์นี้ แต่โดนจนท.ตามมาถึงมหาลัย เรียกคุยแล้วขอให้ยกเลิกกิจกรรม พ่อแม่ถูกเรียกมา… https://t.co/bN9cGQiqXi
29 followers     𝐧𝐜𝐭𝐰𝐚𝐲𝐯𝐥𝐚𝐧𝐝     Reply Retweet Favorite
RT @zenjigame: ให้ article นร.ไปอ่าน มีคำว่า they ตามด้วย is อยู่ นร.ท้วงว่าพิมพ์ผิด เราก็บอกว่าถูกแล้ว They เป็นสรรพนามบุรุษที่… https://t.co/WZYw1ugmBU
446 followers     Reply Retweet Favorite
RT @zenjigame: ให้ article นร.ไปอ่าน มีคำว่า they ตามด้วย is อยู่ นร.ท้วงว่าพิมพ์ผิด เราก็บอกว่าถูกแล้ว They เป็นสรรพนามบุรุษที่… https://t.co/WZYw1ugmBU
242 followers     Always EXOL and NCTZEN     Reply Retweet Favorite
RT @zenjigame: ให้ article นร.ไปอ่าน มีคำว่า they ตามด้วย is อยู่ นร.ท้วงว่าพิมพ์ผิด เราก็บอกว่าถูกแล้ว They เป็นสรรพนามบุรุษที่… https://t.co/WZYw1ugmBU
31 followers     สู่ขิตในวันที่ดือ     Reply Retweet Favorite