Start Tracking

Recent tweets for "पिताको"

RT @harishr17749291: सबैलाइ आफ्ना पिता प्यारा लाग्छन् ,आफ्नी आमा आदणिय लाग्छिन्।माता-पिताको प्रतिष्टा बिना ब्यक्तिमा बिनयी भाव आउँदैन ,ह… https://t.co/04WUvhnoTn
4 followers     Reply Retweet Favorite
RT @harishr17749291: सबैलाइ आफ्ना पिता प्यारा लाग्छन् ,आफ्नी आमा आदणिय लाग्छिन्।माता-पिताको प्रतिष्टा बिना ब्यक्तिमा बिनयी भाव आउँदैन ,ह… https://t.co/04WUvhnoTn
1,216 followers     Reply Retweet Favorite
RT @harishr17749291: सबैलाइ आफ्ना पिता प्यारा लाग्छन् ,आफ्नी आमा आदणिय लाग्छिन्।माता-पिताको प्रतिष्टा बिना ब्यक्तिमा बिनयी भाव आउँदैन ,ह… https://t.co/04WUvhnoTn
1,062 followers     musikot🇳🇵     Reply Retweet Favorite
RT @harishr17749291: सबैलाइ आफ्ना पिता प्यारा लाग्छन् ,आफ्नी आमा आदणिय लाग्छिन्।माता-पिताको प्रतिष्टा बिना ब्यक्तिमा बिनयी भाव आउँदैन ,ह… https://t.co/04WUvhnoTn
2,824 followers     KSA(Dang)     Reply Retweet Favorite
उनी पेसाले शिक्षक । अनि पिता पनि । बच्चालाई जन्म दिएपछि आमा बितिन् । पिताको र शिक्षकको जिम्मेवारी एकैपटक यसरी सम्हा… https://t.co/KATiVKs3ct
1,359 followers     Ramechhap, Manthali     Reply Retweet Favorite
RT @harishr17749291: सबैलाइ आफ्ना पिता प्यारा लाग्छन् ,आफ्नी आमा आदणिय लाग्छिन्।माता-पिताको प्रतिष्टा बिना ब्यक्तिमा बिनयी भाव आउँदैन ,ह… https://t.co/04WUvhnoTn
392 followers     pokhara     Reply Retweet Favorite
RT @harishr17749291: सबैलाइ आफ्ना पिता प्यारा लाग्छन् ,आफ्नी आमा आदणिय लाग्छिन्।माता-पिताको प्रतिष्टा बिना ब्यक्तिमा बिनयी भाव आउँदैन ,ह… https://t.co/04WUvhnoTn
83 followers     Reply Retweet Favorite
RT @harishr17749291: सबैलाइ आफ्ना पिता प्यारा लाग्छन् ,आफ्नी आमा आदणिय लाग्छिन्।माता-पिताको प्रतिष्टा बिना ब्यक्तिमा बिनयी भाव आउँदैन ,ह… https://t.co/04WUvhnoTn
80 followers     Bengaluru, India     Reply Retweet Favorite
RT @harishr17749291: सबैलाइ आफ्ना पिता प्यारा लाग्छन् ,आफ्नी आमा आदणिय लाग्छिन्।माता-पिताको प्रतिष्टा बिना ब्यक्तिमा बिनयी भाव आउँदैन ,ह… https://t.co/04WUvhnoTn
191 followers     Reply Retweet Favorite
RT @harishr17749291: सबैलाइ आफ्ना पिता प्यारा लाग्छन् ,आफ्नी आमा आदणिय लाग्छिन्।माता-पिताको प्रतिष्टा बिना ब्यक्तिमा बिनयी भाव आउँदैन ,ह… https://t.co/04WUvhnoTn
6,646 followers     (प्रदेश-१उदयपुर,बेलटार)     Reply Retweet Favorite
RT @harishr17749291: सबैलाइ आफ्ना पिता प्यारा लाग्छन् ,आफ्नी आमा आदणिय लाग्छिन्।माता-पिताको प्रतिष्टा बिना ब्यक्तिमा बिनयी भाव आउँदैन ,ह… https://t.co/04WUvhnoTn
6,591 followers     Tokyo-to, Japan     Reply Retweet Favorite
RT @harishr17749291: सबैलाइ आफ्ना पिता प्यारा लाग्छन् ,आफ्नी आमा आदणिय लाग्छिन्।माता-पिताको प्रतिष्टा बिना ब्यक्तिमा बिनयी भाव आउँदैन ,ह… https://t.co/04WUvhnoTn
6,360 followers     Lamki Kailali Nepal     Reply Retweet Favorite
RT @harishr17749291: सबैलाइ आफ्ना पिता प्यारा लाग्छन् ,आफ्नी आमा आदणिय लाग्छिन्।माता-पिताको प्रतिष्टा बिना ब्यक्तिमा बिनयी भाव आउँदैन ,ह… https://t.co/04WUvhnoTn
23,489 followers     Reply Retweet Favorite
RT @harishr17749291: सबैलाइ आफ्ना पिता प्यारा लाग्छन् ,आफ्नी आमा आदणिय लाग्छिन्।माता-पिताको प्रतिष्टा बिना ब्यक्तिमा बिनयी भाव आउँदैन ,ह… https://t.co/04WUvhnoTn
165 followers     Reply Retweet Favorite
RT @harishr17749291: सबैलाइ आफ्ना पिता प्यारा लाग्छन् ,आफ्नी आमा आदणिय लाग्छिन्।माता-पिताको प्रतिष्टा बिना ब्यक्तिमा बिनयी भाव आउँदैन ,ह… https://t.co/04WUvhnoTn
14,490 followers     Reply Retweet Favorite
RT @harishr17749291: सबैलाइ आफ्ना पिता प्यारा लाग्छन् ,आफ्नी आमा आदणिय लाग्छिन्।माता-पिताको प्रतिष्टा बिना ब्यक्तिमा बिनयी भाव आउँदैन ,ह… https://t.co/04WUvhnoTn
1,044 followers     🙏 Turn on my Notifications 🔔     Reply Retweet Favorite
RT @harishr17749291: सबैलाइ आफ्ना पिता प्यारा लाग्छन् ,आफ्नी आमा आदणिय लाग्छिन्।माता-पिताको प्रतिष्टा बिना ब्यक्तिमा बिनयी भाव आउँदैन ,ह… https://t.co/04WUvhnoTn
20,635 followers     Reply Retweet Favorite
RT @harishr17749291: सबैलाइ आफ्ना पिता प्यारा लाग्छन् ,आफ्नी आमा आदणिय लाग्छिन्।माता-पिताको प्रतिष्टा बिना ब्यक्तिमा बिनयी भाव आउँदैन ,ह… https://t.co/04WUvhnoTn
29,307 followers     London     Reply Retweet Favorite
RT @harishr17749291: सबैलाइ आफ्ना पिता प्यारा लाग्छन् ,आफ्नी आमा आदणिय लाग्छिन्।माता-पिताको प्रतिष्टा बिना ब्यक्तिमा बिनयी भाव आउँदैन ,ह… https://t.co/04WUvhnoTn
4,260 followers     Reply Retweet Favorite
RT @harishr17749291: सबैलाइ आफ्ना पिता प्यारा लाग्छन् ,आफ्नी आमा आदणिय लाग्छिन्।माता-पिताको प्रतिष्टा बिना ब्यक्तिमा बिनयी भाव आउँदैन ,ह… https://t.co/04WUvhnoTn
2,514 followers     Reply Retweet Favorite