Retweet Rank: - approx percentile

379
TWEETS
443
FOLLOWERS
436
FOLLOWING
Bio: कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥ 

Recent retweets

No retweets found