Start Tracking

Recent tweets for "tavaana"

RT @FSeifikaran: برخورد نیروی انتظامی با یک #زن در رشت بر سر حجاب اجباری و ما مردانی که مسخ شده‌ایم و فقط با تعجب کشیده شدن یک زن که… https://t.co/cwX1TTHd5G
33 followers     Tabriz.Iran     Reply Retweet Favorite
RT @FSeifikaran: برخورد نیروی انتظامی با یک #زن در رشت بر سر حجاب اجباری و ما مردانی که مسخ شده‌ایم و فقط با تعجب کشیده شدن یک زن که… https://t.co/cwX1TTHd5G
151 followers     Reply Retweet Favorite
@fatemeekhtesari @SamanArbabi @Tavaana چه خبر از "فرم های علایقی" که از نویسندگان و شاعران قبل از ورود به گروهاتون میگیرید ؟! 🤔
668 followers     Reply Retweet Favorite
RT @FSeifikaran: برخورد نیروی انتظامی با یک #زن در رشت بر سر حجاب اجباری و ما مردانی که مسخ شده‌ایم و فقط با تعجب کشیده شدن یک زن که… https://t.co/cwX1TTHd5G
454 followers     Reply Retweet Favorite
@Tavaana اگر کمی شناخت از ساختار این حکومت و مردم نان به نرخ روز خور و بیتفاوت داشته باشید همچین اعتقادی نخواهید دا… https://t.co/f3oNTlrLwN
4 followers     Reply Retweet Favorite
@MahboubehShadan @Tavaana دقیقاً
296 followers     Reply Retweet Favorite
@SamanArbabi @Tavaana دکترای دلقک بازی گرفتی؟سیرک صدای آمریکا باید دکتر دلقک داشته باشه.
35 followers     همین نزدیکی     Reply Retweet Favorite
@SamanArbabi @Tavaana ج ا و ایده‌های احمقانه‌ش!
13,972 followers     Norway     Reply Retweet Favorite
RT @FSeifikaran: برخورد نیروی انتظامی با یک #زن در رشت بر سر حجاب اجباری و ما مردانی که مسخ شده‌ایم و فقط با تعجب کشیده شدن یک زن که… https://t.co/cwX1TTHd5G
279 followers     Reply Retweet Favorite