Start Tracking

Recent tweets for "ನಾವು"

ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುನೆ ಮತ್ತು ಯಾತ್ತೇ ರೊಂದಿಗೂ →نمشے →سےفورا →ٱےهےربَ ٱےهـربَ ☭ٱونٱس☭ ٱنٱس →نون ☭نےن… https://t.co/4lDjeoBQQn
1 followers     Evansville     Reply Retweet Favorite
ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು xLpಯಾರೊಂದಿಗೂ →نمشے →سےفے → →ستاےلے →استاےلے →نےنجا→☭ →ٱےهےربَ ٱےهـربَ ☭ ☭… https://t.co/wx3j2fIjve
1 followers     Waco     Reply Retweet Favorite
ಎಲ್ಲರಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾರೊಂದಿಗೂ →نمشے → →سےفے ☭فؤغا☭فؤقا☭كلؤسےت☭ -→ ☭ٱونٱس☭ ٱن… https://t.co/7bussZpnMO
1 followers     Waterloo     Reply Retweet Favorite
ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ZIGಯಾರೊಂದಿಗೂ →نمشے →سےفے → →ستايلي →استايلي →ستے ماكس→☭ →ٱےهےربَ ٱےهـربَ… https://t.co/ifZgci1GV7
2 followers     Santa Cruz     Reply Retweet Favorite
ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಓಡಿತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹೋಗು →نمشے →سےفورا ☭ٱونٱس☭ ٱنٱس ☭نےنجا → →ٱےهےربَ ٱےهـر… https://t.co/McFcRDAyZg
2 followers     Kaneohe     Reply Retweet Favorite
ಎಲ್ಲರಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾರೊಂದಿಗೂ →نمشے → →سےفے →رےفٱ → ☭ٱونٱس☭ ٱنٱس →نو… https://t.co/YexMqg1Nvf
2 followers     Tulsa     Reply Retweet Favorite
ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುನೆ ಮತ್ತು ಯಾತ್ತೇ ರೊಂದಿಗೂ →نمشے →سےفورا →ٱےهےربَ ٱےهـربَ ☭ٱونٱس☭ ٱنٱس →نون ☭نےن… https://t.co/rVH9OABfdR
2 followers     Macao     Reply Retweet Favorite
ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಂ ದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಯಾರೊಂದಿಗೂ →نمشے → →☭ستاےلئ → →ٱےهےربَ ٱےهـربَ ☭ٱونٱس☭ ٱنٱس… https://t.co/UumupWZd6s
1 followers     Austria     Reply Retweet Favorite
ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು 96fಯಾರೊಂದಿಗೂ →نمشے →سےفے → →رےفٱ →درعه→☭ →ٱےهےربَ ٱےهـربَ ☭ ☭ٱونٱس☭ ٱنٱس… https://t.co/3ZpKNmzAUo
2 followers     Las Vegas     Reply Retweet Favorite
ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು VJfಯಾರೊಂದಿಗೂ →نمشے →سےفے → →ستايلي →استايلي →الےفےل شوز لےفل لفےل→☭ →ٱےهے… https://t.co/mlmForFyLn
1 followers     High Point     Reply Retweet Favorite
ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು tFlಯಾರೊಂದಿಗೂ →نمشے →سےفے → →رےفٱ →اےوا→☭→☭ →ٱےهےربَ ٱےهـربَ ☭ ☭ٱونٱس☭ ٱنٱ… https://t.co/hgchuyBeRA
1 followers     Turks and Caicos Islands     Reply Retweet Favorite
ಯಾ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತುರೊಂದಿಗೂ →نمشے → →☭ستاےلئ → →ٱےهےربَ ٱےهـربَ ¯☭السےف☭غالےر… https://t.co/5aNh5G6RNu
2 followers     Rochester     Reply Retweet Favorite
ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು 0fZಯಾರೊಂದಿಗೂ →سےفے → →رےفٱ →فوردےل→☭ →ٱےهےربَ ٱےهـربَ ☭ ☭ٱونٱس☭ ٱنٱس… https://t.co/60ckrcWElU
1 followers     Norwich     Reply Retweet Favorite
ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಓಡಿತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹೋಗು →نمشے ممزؤرلد→ ☭ٱونٱس☭ ٱنٱس ☭نےنجا → →ٱےهےربَ ٱے… https://t.co/ylkQlOAk0f
2 followers     Madison     Reply Retweet Favorite
ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುನೆ ಮತ್ತು ಯಾತ್ತೇ ರೊಂದಿಗೂ →نمشے →سےفورا →ٱےهےربَ ٱےهـربَ ☭ٱونٱس☭ ٱنٱس →نون ☭نےن… https://t.co/kUotdo64LG
1 followers     Racine     Reply Retweet Favorite
ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಯಾರೊಂದಿಗೂ →نمشے → →☭ستاےلئ → →ٱےهےربَ ٱےهـربَ ¯☭بآث☭آند☭بؤدے¯… https://t.co/Z6DjhvrkzG
2 followers     Inglewood     Reply Retweet Favorite
ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು Ot9ಯಾರೊಂದಿಗೂ →نمشے →سےفے → →رےفٱ →هداےا جوے→☭ →ٱےهےربَ ٱےهـربَ ☭ ☭ٱونٱس☭… https://t.co/oDT0Qycvbl
1 followers     Boulder     Reply Retweet Favorite
RT @nhm_karnataka: ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ,ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ #NHM ಒಳಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರಾದ ನಾವು 38 ದಿನಗಳಿಂದ ಖಾಯಂ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ,… https://t.co/JzhP3sBBsp
2 followers     Reply Retweet Favorite
ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು Mhxಯಾರೊಂದಿಗೂ →نمشے →سےفے → →رےفٱ →هداےا جوے→☭ →ٱےهےربَ ٱےهـربَ ☭ ☭ٱونٱس☭… https://t.co/SK4f7wEV1i
1 followers     Hong Kong     Reply Retweet Favorite
RT @AmitShah: ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ,… https://t.co/fxro6fTrHh
16 followers     Reply Retweet Favorite