Retweet Rank: - approx percentile

2,076
TWEETS
2,304
FOLLOWERS
1,559
FOLLOWING
Bio: !!आफ्नो ईज्जत् चाहनुछ भने अरुलाईनि ईज्जत् गर्न सक्नु पर्छ्!! 🇳🇵🇳🇵 🌹 🙏

Recent retweets

No retweets found